SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Potravinová pomoc

 21.01.2016

V tomto roku sa Slovenská republika zapojila prvýkrát do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Program je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu a zúčastňuje sa ho v tomto roku 20 členských štátov Európskej únie.

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi, ktorým budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne distribuované základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Program distribúcie potravín v Slovenskej republike administruje Pôdohospodárska platobná agentúra.

Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg.
Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.
Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou bol stanovený okruh osôb, ktoré môžu túto potravinovú pomoc získať:

• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
/osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu/;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke /predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný ÚPSVaR/;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie); predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný ÚPSVaR
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR mesačne (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku); predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v obci bude oznámené prostredníctvom charitatívnych organizácií.

 

27.10.2011

Potravinová pomoc bola občanom dodaná Obcou Kociha, kde dňa 27.10.2011 si každý občan ktorý spĺňal

požiadavky na potravinovú pomoc prevzal na Obecnom úrade v Kocihe.

Potravinová pomoc bola privezená z Hontianskych Nemiec.

27.10.2011

Obec Kociha ďakuje aj touto cestou BBSK za finančnú pomoc vo výške 600,00 eur, ktorá bola použitá na vypracovanie geometrického plánu na miestnu komunikáciu v obci Kociha.

 

17.11.2011

V druhej polovici mesiaca október Lesy SR ako správca priehrady v obci Kociha začali s čistením nánosov v priehrade.Priehrada bola čisterná v r. 2002. Priehrada bola zanesená až po hrádzu a bolo potrebné vykonať čistenie priehrady.

S čistením priehrady sa začalo v druhej polovici mesiaca október 2011 a snímky sú z 17.11.2011, kedy priehrada je už vyčistená.