SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

ROK 2022

 1. 16.02.2022 Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030 a Zhotoviteľ: AQUA trade Slovakia s.r.o. Zvolen, 960 01 - Zmluva o poskytnutí služieb monitorovania kvality vody.
 2. 25.03.2022 Dohoda o ukončení zmluvy. Dodávateľ: DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 97405 B.Bystrica, Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 .

ROK  2021

 1. 12.01.2021 Spracovateľská zmluva - zmluva o spracovaní osobných údajov : Prevádzkovateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030, Sprostredkovateľ: webex .digital s.r.o.. Oastrovského 2, Košice.
 2. 12.01.2021 Zmluva č. 210121-001 o vytvorení webstránky a o poskytovaní domén. a webhosting. služieb. Zhotoviteľ: webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, Košice a Klient: Obc Kociha, Kociha č. 27, 980 52.
 3. 24.03.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov medzi: Poskytovateľ ˇUrad vlády SR, Nám slobody 1, 81370 Bratislava, IČO: 00151513 a Prijímateľ: Obec Kociha, kociha č. 27, 98052, IČO: 00650030
 4. 20.05.2021 Kúpna zmluva medzi : Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 , IČO: 00650030, DIČ: 2021275828 a Kupujúci: Peter Ridzoň, nar. 25.04.1978, trvale bytom Haldenstrasse 17, Amriswill, PSČ 08580, Švajčiarsko, štátna príslušnosť SR o kúpe mpozemku o výmere 85 m2, z parcely registra E KN č. 56, výmera 7727m2 - ostatná plocha odčlenená GP, ktorý dal vypracovať kupujúci . kúpna cena: 114,75 eur.
 5. Kúpna zmluva medzi: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030, DIČ: 2021275828 a Kupujúci: Marcel Vojenčiak, nar. 21.1.1980, trvale bytom Kociha č. 2, 98052, štátna príslušnosť SR o kúpe pozemku parcela registra C KN č. 16 o výmere 379 m2, č. 17 o výmere 60 m2. Kúpna cena: 592,65 eur.
 6. Dohoda č. 21/31/012/25 uzatvorená podľa par. 12 ods. 3písm. b ) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: Obec Kociha, Kociha č. 27, IČO: 00650030 a ÚPSVaR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, Rimavská Sobota.
 7. Dohoda č. 21/31/010/75uzatvorená podľa par. 10, ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: Obec Kociha,Kociha č. 27, 980 52 a ÚPSVaR R.Sobota, Čerenčianska 18, R.Sobota. 
 8. 15.10.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava a Obec Kociha , Kociha č. 27, 980 52
 9. 12.11.2021 Dodatok č. 8 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských služieb. Zmluvné strany: D.E.A. AUDIT s. r.o. , Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec  a  Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030.
 10. 29.11.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o  poskytnutí služby č. 84 19 01 medzi: Objednávateľ - Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030 a Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 99 01 Rimavská Sobota.
 11. 29.11.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 66 17 01. Objednávateľ - Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030 a Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota.
 12. 15.12.2021 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby číslo: 100101/2022. Poskytovateľ: PRO INCEPTUM PZS s.r.o., 
  P.Dobšinského 2321/1A, 984 03 Lučenec, IČO: 54172187 a Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO 00650030. 
 13. Kúpno - predajná zmluva : Predávajúci Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030 a H.M.H. Drevovýroba, s.r.o. Kociha č. 106, 980 52, IČO:36464937 - predaj pozemku parcela registra C KN č. 195/14, výmera 1630 m2, cena odpredávaného       pozemku  7 700,-   eur. Zmluva uzavretá dňa: 20.12.2021.

 ROK 2020

 1. Úrazové poistenie pre pracovníkov MOS medzi Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Komunálna poisťovňa , a.s.  Bratislava.
 2. 18.02.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb medzi Slovak Telekom, a.s. Bratislava a Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52.
 3. 27.04.2020 Zmluva o poskytnutí služby č. 20 20 01 medzi Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota.
 4. 21.07.2020 D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec , Dodatok č. 7  k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských služieb a Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52.
 5. 19.03.2020 Dohoda č. 20/31/054/172 o zabezp. podm. akt. činnosti od 01.04.2020 medzi ÚPSVaR R.Sobota a obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52.
 6. 19.6.2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 1322001. Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Zhotoviteľ: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota.
 7. 24.08.2020 Kúpno-predajná zmluva medzi obec Kociha , Kociha č. 27 a Emíliou Havanovou, Kociha č. 65.
 8. 21.09.2020 Kúpno-predajná zmluva medzi obcou Kociha, Kociha č. 27 a Milanom Gajdošom, Kociha č. 66. 
 9. 24.09.2020 Dodatok č. 1 ku kúpno - predajnej zmluve medzi Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Emíliou Havanovou, Kociha č. 65.
 10. 24.09.2020 Výpoveď zmluvy: TS mesta Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa od 1.1.2021.
 11. 20.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 661701. Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, Zhotoviteľ: Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota.
 12. 20.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby č. 841901. Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Zhotoviteľ: Brantner Gemer. s.r.o., Košická cesta 344, Rimavská Sobota.
 13. 07.12.2020 Dohoda č.20/31/012/76 uzatvorená medzi ÚPSVaR R. Sobota o pomoci v hmotnej núdzi od 1.1.2021 do 31.12.2021. 
 14. 21.12.2020 Zmluva o výpožičke . Požičiavateľ: Štatistický úrad SR, Miletičova 3, Bratislava, IČO: 00166197 . Vypožičiavateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, kód obce: 515051 Tablet Samsung Galaxy Tab A10.1.
 15. 28.12.2020  DOHODA č. 20/31//010/78. Účastníci dohody: ÚPSVaR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, Rim. Sobota a Obec Kociha , IČO: 00650030, Kociha č. 27, 980 52. Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aprlikácia zákona č. 417/2013 Z.z. par. 10. 
 16. 31.12.2020 KOmunálna poisťovňa , Vienna insurance Group, Bratislava poistné úchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb, 23,75 eur na rok 2021.
 17. 31.12.2020 Komunálna poisťovňa, vienna Insourance Group Bratislava , poistné UoZ na aktivačné práce na rok 2021 v sume 9,50 eur.

ROK 2019

 1. 02.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insourance Group, Bratislava ,IČO: 31595545, a Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030
  Zmluva č. 5190046691, Úrazové poistenie počas vykonávania MOS UoZ, termín od 2.1.2019-31.12.2019, jednorázové poistné na pracovné miesta v sume 16,25 eur.
  Zmluva č. 5190045383, Úrazové poistenie UoZ pre vykonávanie MOS, termín od 02.01.2019, jednorázové poistenie na pracovné miesta v sume 16,25 eur.
 2. 25.01.2019 REMEK, s.r.o. Nálepkova 2, 949 01 Nitra, IČO:36535605 a Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030
  Dodatok č. 1 k Zmluve poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/343 - ekonomika, dane, evidencia obyvateľov, PAM, v sume 365,60 eur.
 3. 3.16.01.2019 Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, IČO: 00650030, a Senior plus , n.o., Rochovce 113, Slavošovce 049 36, IČO: 45747253 , Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby.
 4. 15.04.2019 Obec Kociha a StVPS ,a.s. R.Sobota , číslo zmluvy: 419023652, r.dom súp.č. 65 pripojenie k verejnému vodovodu.
 5. 17.5.2019 Obec Kociha a Slovak Telekom,  a.s. Bajkalská 28, Bratislava  dodatok k zmluve o poskytovaní služieb .
 6. 29.5.2019 Obec Kociha  a ENMAX, s.r.o., Stará Bašta 111, 980 34 : stavebnú prácu  Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
 7. 10.06.2019 Obec Kociha a D.E.A. AUDIT s.r.o. Lučenec, Hviezdoslavova 49/11, Dodatok č. 6 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských služieb.
 8. 31.10.2019 Dodatok č. 1 Zmluve  o poskytnutí služby č.661701 medzi Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota.
 9. 28.11.2019 Zmluva o poskytnutí služby č. 841901 medzi Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52 a Brantner Gemer s.r.o. R.Sobota.
 10. 28.11.2019 Dohoda č. 19/31/010/96 uzatvorená medzi ÚPSVaR R.Sobota a obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52.
 11. 11.12.2019 Dohoda č. 19/31/012/62 uzatvorená medzi ÚPSVaR R.Sobota a Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52.

ROK 2018

 1. 31.1.2018 Komunálna poisťovňa - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zmluva č. 5190040865, termín 1.2.2018 -    31.12.2018 , poistné 16,25 eur.
 2. 31.1.2018 Komunálna poisťovňa - Úrazové poistenie č. 5190040866, termín 1.2.2018 - 31.12.2018 , poistné 16,25 eur
 3. Dohoda č. 18/31/012/1 o pomoci v hmotnej núdzi , uzavretá dňa 23.1.2018 medzi ÚPSVaR Rimavská Sobota a Obec Kociha
 4. Slovak Telekom, a.s. Bratislava a Obec Kociha - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretá dňa 12.3.2018
 5. Dohoda o zabezpečení odbornej praxe žiaka uzatvorená medzi Stredná odborná škola  Tisovec a Obec Kociha  - odborná prax , uzavretá dňa 27.3.2018
 6. Nájomná zmluva  o nájme nebytových priestorov: Obec Kociha prenajímateľ, Alexandra Krahulcová Kociha  nájomca,  16.2.2018.
 7. Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov: Obec Kociha prenajímateľ, Katarína Drugdová Rimavská Sobota prenajímateľ ďňa 23.2.2018.
 8. Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov: Obec Kociha prenajímateľ, Zdenka Sojková, Hrachovo nájomca dňa 21.6.2018
 9. Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov : Obec Kociha prenajímateľ, Juraj Belko , Kociha č. 6 nájomca dňa 6.7.2018.
 10. D.E.A. AUDIT s r.o., Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec Dodatok č. 5 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských služieb a Obec Kociha, dňa 10.7.2018.
 11. Zmluva č. 487/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 poskytovateľom: BBSK, Nám. SNP 23, B.Bystrica a prijímateľ: Obec Kociha č. 27, 980 52, dňa: 31.7.2018.
 12. Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov: Obec Kociha prenajímateľ, Elena Kiliková, Kociha č. 45 nájomca dňa 4.8.2018.
 13. Dohoda č. 18/31/054/414 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest pre UoZ v rámci národného projektu"Cesta na trh prácr " - Opatrenie č. 2 : ÚPSVaR R.Sobota  a obec Kociha  , uzavretá dňa: 25.9.2018.
 14. Pracovná zmluva : Obec Kociha  a Denisa Hanusková , prijatá v rámci projektu "Cesta na trh práce " - Opatrenie č. 2 od 1.10.2018 do 31.3.2019, uzavretá dňa 28.9.2018.
 15. Pracovná zmluva : Obec kociha a peter Kotlár, prijatý v rámci projektu "Cesta na trh práce" - Opatrenie č. 2 od 1.10.2018 do 31.3.2019, uzavretá dňa 28.9.2018.
 16. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov: TOPSET Solutions s.r.o., 900 31 Stupava a Obec Kociha, uzavretá dňa 24.10.2018.
 17. pracovná zmluva uzavretá medzi : Obec Kociha a Július Kamenský, uzavretá dňa 31.10.2018.
 18. Dohoda č. 18/31/010/68 medzi ÚPSVaR R. Sobota a Kociha obec . Účelom dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Uzavretá dňa 19.11.2018.
 19. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 40 16 01 medzi : Obec Kociha a Brantner Gemer s.r.o., R.Sobota, uzavretá dňa 20.11.2018.
 20. DOHODA č. 18/31/012/80 uzatv. podľa § 12 ods. 3 písm. b ú bod 4resp. bod 5 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi medzi: ÚPSVaR R. Sobota a Obec Kociha dńa 11.12.2018.
 21. Zmluva o spracovaní osobných údajov prostrednáctvom sprostredkovateľa: Obec Kociha a MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava, uzavretá dňa 18.12.2018.
 22. Dohoda č. 18/31/054/414 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest zamestnávania UoZ v rámci národného projektu "Cesta na trh práce" - Opatrenia č. 2 medzi: ÚPSVaR R. Sobota a Obec Kociha dňa 13.12.2018.
 23. Pracovná zmluva : Obec Kociha a Erika Golianová uzavretá zmluva v rámci projektu "Cesta na trh práce " Opatrenie č. 2 na dobu od 1.1,2019 do 30.6.2019, uzavretá dňa 27.12.2018.
 24. pracovná zmluvs: obec Kociha a Mária Brutovská . Pracovná zmluvs v rámci projektu "Cesta na trh práce" Opatrenie č. 2na dobu od 1.1.2019 do 30.6.2019, uzavretá dňa 27.12.2018.
 25. DOHODA uzavretá medzi Obec Kociha a Zdenka Kirajnová v rámci § 12 o pomoci v hmotnej núdzi na dobu : od 1.1.2019. do 31.12.2019, uzavretá dňa 31.12.2018.
 26. Dohoda uzavretá medzi Obec Kociha a Mária Karvaiová v rámci § 12 o pomoci v hmotnej núdzi na dobu: od 1.1.2019 do 30.6.2019,  uzavretá dňa 31.12.2018.

2017

 1. 17.1.2017 Dohoda č. 17/31/012/7  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Rimavská Sobota, Čerenčianska 18 , uzatvorená podľa § 12  o pomoci v hmotnej núdzi
 2. 18.1.2017 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/23B, Stupava : Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore.
 3. 30.01.2017 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , M.Rapčan, Kociha.
 4. Obec Kociha, Kociha č. 27 :  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kociha č. 1,2,3,4,5,6,7 uzavretá medzi:
  Jozef Golian, Erika Golianová, Denisa Hanusková, Peter Kotlár, Ladislav Bancík, Zdenka Kirajnová, Jolana Karvayová. Uzavretá dňa 31.1.2017.
 5. 29.4.2017 Obec Kociha: Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , Helena Štullerová, Mieru 2,Hrachovo.
 6. 30.5.2017 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/343 uzavretá medzi Remek, s.r.o. Nitra a Obec Kociha.
 7. 10.4.2017 Stredná odborná škola , Jesenského 903, 980 61 Tisovec . Dohoda o zabezpečení odbornej praxe. 
 8. 14.5.2017 Obec Kociha: Pracovná zmluva - Ladislav Bancík. Menovaný je prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu"Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3.
 9. 14.5.2017 Obec Kociha: Pracovná zmluva - Elena Rapčanová . Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu" Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3. 
 10. 14.5.2017 Pracovná zmluva - Iveta Ryšková. Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu" Cesta na trh práce " - Aktivita č. 3.
 11. 7.6.2017 D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec Dodatok č. 4 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských  služieb.
 12. 5.6.2017 Banskobystrický samosprávny kraj , Nám. SNP 23, Banská Bystrica . Zmluva č. 510/2017/ODDF o poskytovaní finančnej dotácie na rok 2017.
 13. 30.6.2017 Obec Kociha: Pracovná zmluva - Martina Malatisnká . Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu"Cesta na trh práce"-Aktivita č. 3.
 14. 29.6.2017  ˇUPSVaR R.Sobota :  Dohoda č. 17/31/054/271 o poskytnutí finančného príspevku  na podposru vytvárania pracovných miest .
 15. 01.07.2017 Pracovná zmluva - Zdenka Kirajnová . Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3."
 16. 28.6.2017 Okresný úrad Banská Bystrica:  Dohoda č. 18/2017/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových prác a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce v zmysle zákona NR SR č. 258/2009 Z.z. 
 17. 28.6.2017 Okresný úrad B.Bystrica:  Protokol č. 19/2017/MPO o odovzdaní pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce.
 18. 12.07.2017  Obc Kociha :Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , V.Kršáková Rim. Zalužany.
 19. 14.08.2017  Obec Kociha :Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom, K.Drugdová, Rim. Sobota.
 20. 01.09.2017  Obec Kociha:Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kult. dom, E.Sojková, Kociha č. 124.
 21. 16.09.2017  Obec Kociha:Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , J.Vengrínová , Hrachovo.
 22. 13.11.2017  Dohoda : SVP, š.p. OZ B.Bystrica, Správa povodia Slanej R.Sobota - ťažba štrku.
 23. 16.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 401601 Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, Zhotoviteľ Brantner Gemer s.r.o. , Košická cesta 344, Rimavská Sobota
 24. 22.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 661701 Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, Poskytovateľ: Brantner Gemer s.r.o.  Rimavská Sobota
 25. 26.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb, objednávateľ: Obec Kociha , poskytovateľ- MAPA Slovakia Digital, s.r.o. , Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
 26. 29.11.2017 ÚPSVAR R.Sobota /úrad/  a Obec Kociha /organizátor / Dohoda č. 17/31/010/64  - aplikácia § 10 zákona č. 417/213 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
 27. 06.12.2017 Prevádzkovateľ: Obec Kociha, Sprostredkovateľ: MAPA Slovakia Digital s.r.o. : Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

ROK 2016

 1. 19.1.2016 Webex media , s.r.o. Ostrovského 2, Košice - Zmluva o vytvorení vebovej stránky
 2. 22.1.2016 Komunálna poisťovňa , a.s.. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava - Zmluva o úrazovom poistení UoZ počas aktivačnej činnosti formou menšícvh obecných služieb.
 3. 8.2.2016 Okresný súd Rimavská Soboty - Dohoda o zabezpečení povinnej práce
 4. 18.2.2016  NOWAS s.r.o. , Račianska 66, Bratislava - Zmluva o budúcej zmluve - o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.
 5. 21.3.2016 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava - Zmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 túto zmluvu č. 1610869
 6. 22.2.2016 Mariana Kotlárová, Kociha č. 49 - Dodatok ku kúpnej zmluve z r. 2015
 7. 3.3.2016 Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec - Dohoda o zabezpečovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
 8. 14.4.2016 Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota - Dohoda o oskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Soc. poisťovne z evidencie samostatne hospodariacich roľníkov.
 9. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava - Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 10. NOWAS s.r.o., Račianska 66, Bratislava - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobaloivých výrobkov v obci.
 11. 15.5.2016 Brantner Gemer, s.r.o. , Košická cesta 344, Rimavská Sobota - Zmluva o poskytovaní služieb č. 40 16 01
 12. 24.6.2016 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota , Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu Papiera a lepenky, kat.č. odpadu: 20 01 01 a Jedlých olejov a tukov, kat.č. odpadu: 20 01 25. č. 13516.
 13. Zmluva o nájme pohrebného miesta, K.Fabová
 14. 13.07.2016 BBSK, Banská Bystrica, Zmluva č. 521/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie
 15. 08.07.2016 Banskobystrický samosprávny kraj , Banská Bystrica, Nám. SNP 23, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie , Zmluva č. 521/2016/ODDF
 16. 14.10.2016 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava , Zmluva o aktualizácii programov.
 17. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, Bratislava, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k  informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
 18. 15.11.2016 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo,ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš nájomná zmluva na prenájom pozemku.
 19. 07.12.2016 ÚPSVaR R.Sobota, Dohoda č. 16/31/010/107
 20. 1.12.2016 Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátu  na elDč: HD852588
 21. 6.12.2017 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom, JUDr. L.Mačudová.

ROK 2015

 1. 16.01.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava - poistenie budov Obce Kociha . KD, DS, PZ. Hodnota 243,05 eur.
 2. 13.03.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, Bratislava  /DEUS/. Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátovéhocentra obcí a mist
 3. 13.05.2015 TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava - Zmluva  o aktualizácií dát do katastra. Hodnota 20 eur.
 4. 25.5.2015 VALEO s.r.o., Vyšný Skálnik - zmluva o nájme nebytových priestorov - chladiace zariadenie v DS Kociha.
 5. 6.8.2015 Kúpna zmluva odpredaj obecného majetku o výmere 7m2 pre kupujúcu M.Kotlárovú, Kociha č.49.
 6. 1.10.2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu .Číslo zmluvy: 415020655. Dodávateľ:Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s., B.Bystrica.
 7. 2.10.2015 DOXX  stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina
 8. 2.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0208/. OPIS . Uzavretá medzi DataCentrum  elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Bratislava,
 9. 3.12.2015 Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti medzi Obcou Kociha, Kociha č.27  a MUDr. Pavel Slanina MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o., Rimavská Sobota.
 10. 16.12.2015 D.E.A. s.r.o. , Hviezdoslavovaa 49/11, Lučenec, Dodatok č. 2 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských služieb.