SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Tlačivá

Obecný úrad v Kocihe vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v stránkové dni: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.

 • Osvedčenie podpisu - správny poplatok 2,00 eur
 • Osvedčenie fotokópie - jedna strana - správny poplatok 1,50 eur

Hlásenie trvalého a prechodného  pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2006.

Občan je povinný pri prihlásení sa na trvalý pobyt v obci predložiť:

1. Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru / v prípade jeho straty alebo odcudzenia/, ak ide o dieťa do 15 rokov veku , predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa / § 3 ods. 8 písm. a .

2. Platný cestovný doklad Slovenskej republiky  alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze  / § 3 ods. 8 písm. b/.

3. Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť , ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie , ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu / § 3 ods. 8 písm. c/.

4. Písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme /§ 3 ods. 8 písm. d/.

Súhlas sa nevyžaduje, ak:

a/ Ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka.

b/ ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu

c/ ide o prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlstníka, spoluvlastníka alebo nájomcu

5.Vyplniť a podpísať prihlasovací lístok  na trvalý pobyt - § 4 ods. 6 písm. a/ a b/

Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok  z doterajšieho trvalého pobytu.

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého  pobytu viac ako 90 dní , ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní - § 8 ods. 1.

Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu, občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu  platný cestovný doklad Slovenskej republiky - § 8 ods. 3.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trva aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť  prechodný pobyt znova - § 8 ods. 5.

Kontakt: Obecný úrad Kociha, Kociha č. 27, 980 52

Pri žiadosti o vydanie Osvedčenia SHR:

 • platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/ doklad o vlastníctve resp. prenájme pôdy určenej na podnikanie  / pri podnikaní v rastlinnej výrobe / a pri podnikaní v živočíšnej výrobe aj doklad o vlastníctve či prenájme nehnuteľností, v ktorej bude občan podnikať
 • vyplnené tlačivo žiadosti o registráciu SHR
 • žiadateľ o vydanie osvedčenia  o SHR je povinný do 10 dní od podania žiadosti požiadať Krajský štatistický úrad o pridelenie IČO

Pri žiadosti o zrušenie registrácie SHR:

 • platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/
 • originál vydaného Osvedčenia SHR
 • vyplnené tlačivo žiadosti o zrušenie registrácie

Poplatky:

 • Pri žiadosti o vydanie Osvedčenia SHR - 6,50 eur do pokladne obecného úradu
 • Za vykonanie zmeny priezviska alebo trvalého pobytu - 1,50 eur do pokladne obecného úradu

Lehota na vybavenie je do 30 dní.

Kontakt: Obecný úrad Kociha, Kociha č. 27, 980 52 

Čo potrebujeme:  

 • platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/

Poplatky:

 • trojročný rybársky lístok - 17,00 eur do pokladne obce
 • ročný rybársky lístok - 7,00 eur do pokladne obce
 • mesačný rybársky lístok - 3,00 eur do pokladne obce
 • týždenný rybársky lístok - 1,50 eur do pokladne obce
 • detské rybárske lístky - zdarma

Lehota na vybavenie: na počkanie

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 246/2003 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2003 Z.z. o rybárstve
 • Zákon č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Obec Kociha  v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obec. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch , po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka , ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja , to je od 1. októbra do 31. marca.

Výrub stromov - postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy , ktorým môže byť obec / § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov - ďalej len zákon o ochrane prírordy a krajiny/ na území katastra, kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil OÚ ŽP / § 68 písm. h/ zákona o ochrane prírody a krajiny , podáva sa žiadaosť na tento úrad.

2.Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou /§82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny/.

3. Náležitosti , ktoré musí žiadosť obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Poplatky za výrub stromov: a/ fyzická osoba 6,50 eur

                                                        b/ právnická osoba 66 eur

5. Poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

6. Ak je povoľujúcim orgánom obec, poplatok sa uhrádza do pokladne obecného úradu, alebo na účet obce.

7. Žiadosť o vydanie súhlasu môže podať ktorákoľvek osoba.

8. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín /strom alebo ker/ rastúcich mimo lesa t.j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje  na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané / § 15 ods. 1, písm. e / zákona o ochrane prírody a krajiny / a na túto sa vyžaduje výnimka.

9. Kedy sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje , upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a/ za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2

b/ v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2

c/ na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách

d/ pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka , alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku

e/ ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

f/ ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom  pozemku , na ktorom sa drevina nachádza

g/ na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2

h/ na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom  a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín

i/ ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2

Ustanovenia pod písmenom a/ a  b/ sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území  s druhým alebo tretím  stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených pod písmenom d / drevinu vyrúbal , je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody obci najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín , vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín. Žiadosť sa podáva  v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou / § 82 ods. 2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny/.

Potrebné doklady k žiadosti o výrub:

 • žiadosť /tlačivo na stránke obce/
 • kópiu katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, súhlas vlastníka správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom. Podmienkou podania je uhradenie poplatku vo výške fyzická osoba 6,50 eur, 66,00 eur právnická osoba, v hotovosti na Obecný úrad v Kocihe . Orgán ochrany prírody / Obecný úrad Kociha/ uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste  a to na náklady žiadateľa , prípadne uhradiť finančnú náhradu  do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Vybavuje: Obecný úrad Kociha

Číslovanie stavieb upravuje § 2c zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Potrebné doklady:

 • vyplnená žiadosť o určenie , zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla /žiadosť na   stiahnutie nižšie/
 • koladačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou - na budovy postavené od 1.10.1976
 • geometrický plán /zameranie stavby/ , ak došlo k zmene parcelného čísla
 • rozhodnutie o odstránení stavby v prípade žiadosti o zrušenie súpisného čísla
 • doklad o vlastníctve pozemku  - list vlastníctva
 • ak žiadateľ nie je stavebníkom predloží doklad , ktorým preukáže vlastníctvo /kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, rozhodnutie o dedičstve, rozh. o reštitúcii, čestné vyhlásenie/
 • zameranie adresného bodu

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie: do 30 dní od podania žiadosti