Zmluvy

ROK 2017

1.17.1.2017 Dohoda č. 17/31/012/7  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Rimavská Sobota, Čerenčianska 18 , uzatvorená podľa § 12  - o pomoci v hmotnej núdzi

2 . 18.1.2017 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/23B, Stupava : Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore.

3. 30.01.2017 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , M.Rapčan, Kociha.

4.  Obec Kociha, Kociha č. 27 :  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Kociha č. 1,2,3,4,5,6,7 uzavretá medzi:

     Jozef Golian, Erika Golianová, Denisa Hanusková, Peter Kotlár, Ladislav Bancík, Zdenka Kirajnová, Jolana Karvayová. Uzavretá dňa

      31.1.2017.

5. 29.4.2017 Obec Kociha: Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , Helena Štullerová, Mieru 2,Hrachovo.

6. 30.5.2017 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/343 uzavretá medzi Remek, s.r.o. Nitra a Obec Kociha.

7. 10.4.2017 Stredná odborná škola , Jesenského 903, 980 61 Tisovec . Dohoda o zabezpečení odbornej praxe. 

8. 14.5.2017 Obec Kociha: Pracovná zmluva - Ladislav Bancík. Menovaný je prijatý na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu"Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3.

9. 14.5.2017 Obec Kociha: Pracovná zmluva - Elena Rapčanová . Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu" Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3. 

10. 14.5.2017 Pracovná zmluva - Iveta Ryšková. Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu" Cesta na trh práce " - Aktivita č. 3.

11. 7.6.2017 D.E.A. AUDIT s.r.o. Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec Dodatok č. 4 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských  služieb.

12. 5.6.2017 Banskobystrický samosprávny kraj , Nám. SNP 23, Banská Bystrica . Zmluva č. 510/2017/ODDF o poskytovaní finančnej dotácie na rok 2017.

13. 30.6.2017 Obec Kociha: Pracovná zmluva - Martina Malatisnká . Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu"Cesta na trh práce"-Aktivita č. 3.

14 29.6.2017  ˇUPSVaR R.Sobota :  Dohoda č. 17/31/054/271 o poskytnutí finančného príspevku  na podposru vytvárania pracovných miest .

15. 01.07.2017 Pracovná zmluva - Zdenka Kirajnová . Menovaná je prijatá na pracovné miesto vytvorené v zmysle národného projektu "Cesta na trh práce" - Aktivita č. 3."

16. 28.6.2017 Okresný úrad Banská Bystrica:  Dohoda č. 18/2017/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových prác a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce v zmysle zákona NR SR č. 258/2009 Z.z. 

17. 28.6.2017 Okresný úrad B.Bystrica:  Protokol č. 19/2017/MPO o odovzdaní pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku SR do vlastníctva obce.

18. 12.07.2017  Obc Kociha :Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , V.Kršáková Rim. Zalužany.

19. 14.08.2017  Obec Kociha :Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom, K.Drugdová, Rim. Sobota.

20. 01.09.2017  Obec Kociha:Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kult. dom, E.Sojková, Kociha č. 124.

21. 16.09.2017  Obec Kociha:Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom , J.Vengrínová , Hrachovo.

22. 13.11.2017  Dohoda : SVP, š.p. OZ B.Bystrica, Správa povodia Slanej R.Sobota - ťažba štrku.

23. 16.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 401601 Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, Zhotoviteľ Brantner Gemer s.r.o. , Košická cesta 344, Rimavská Sobota

24. 22.11.2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 661701 Objednávateľ: Obec Kociha, Kociha č. 27, 980 52, Poskytovateľ: Brantner Gemer s.r.o.  Rimavská Sobota

25. 26.11.2017 Zmluva o poskytovaní služieb, objednávateľ: Obec Kociha , poskytovateľ- MAPA Slovakia Digital, s.r.o. , Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

26. 29.11.2017 ÚPSVAR R.Sobota /úrad/  a Obec Kociha /organizátor / Dohoda č. 17/31/010/64  - aplikácia § 10 zákona č. 417/213 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

27. 06.12.2017 Prevádzkovateľ: Obec Kociha, Sprostredkovateľ: MAPA Slovakia Digital s.r.o. : Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

  

ROK 2016                                                                                                          

1./ 19.1.2016 Webex media , s.r.o. Ostrovského 2, Košice - Zmluva o vytvorení vebovej stránky

2. / 22.1.2016 Komunálna poisťovňa , a.s.. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava - Zmluva o úrazovom poistení UoZ počas aktivačnej činnosti formou menšícvh obecných služieb.

3./ 8.2.2016 Okresný súd Rimavská Soboty - Dohoda o zabezpečení povinnej práce

4./ 18.2.2016  NOWAS s.r.o. , Račianska 66, Bratislava - Zmluva o budúcej zmluve - o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

5./ 21.3.2016 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava - Zmluva v zmysle autorského zákona č. 185/2015 túto zmluvu č. 1610869

6./ 22.2.2016 Mariana Kotlárová, Kociha č. 49 - Dodatok ku kúpnej zmluve z r. 2015

7./ 3.3.2016 Stredná odborná škola, Jesenského 903, 980 61 Tisovec - Dohoda o zabezpečovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

8./ 14.4.2016 Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota - Dohoda o oskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Soc. poisťovne z evidencie samostatne hospodariacich roľníkov.

9./ Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava - Zmluva o poskytovaní verejných služieb

10./ NOWAS s.r.o., Račianska 66, Bratislava - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobaloivých výrobkov v obci.

11./ 15.5.2016 Brantner Gemer, s.r.o. , Košická cesta 344, Rimavská Sobota - Zmluva o poskytovaní služieb č. 40 16 01

12./ 24.6.2016 Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344, Rimavská Sobota , Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu Papiera a lepenky, kat.č. odpadu: 20 01 01 a Jedlých olejov a tukov, kat.č. odpadu: 20 01 25. č. 13516.

13./ Zmluva o nájme pohrebného miesta, K.Fabová

14./ 13.07.2016 BBSK, Banská Bystrica, Zmluva č. 521/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie

15./  08.07.2016 Banskobystrický samosprávny kraj , Banská Bystrica, Nám. SNP 23, Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie , Zmluva č. 521/2016/ODDF

16./ 14.10.2016 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava , Zmluva o aktualizácii programov.

17./ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, Bratislava, Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k  informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

18.15.11.2016 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo,ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš nájomná zmluva na prenájom pozemku.

 18./ 07.12.2016 ÚPSVaR R.Sobota, Dohoda č. 16/31/010/107

 19. / 1.12.2016 Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátu  na elDč: HD852588

  20. / 6.12.2017 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - kultúrny dom, JUDr. L.Mačudová.

 ROK    2015

1./ 16.01.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava - poistenie budov Obce Kociha . KD, DS, PZ. Hodnota 243,05 eur.
2./ 13.03.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, Bratislava  /DEUS/. Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátovéhocentra obcí a mist
3./ 13.05.2015 TOPSET Solution s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava - Zmluva  o aktualizácií dát do katastra. Hodnota 20 eur.
4./ 25.5.2015 VALEO s.r.o., Vyšný Skálnik - zmluva o nájme nebytových priestorov - chladiace zariadenie v DS Kociha.
5./ 6.8.2015 Kúpna zmluva odpredaj obecného majetku o výmere 7m2 pre kupujúcu M.Kotlárovú, Kociha č.49.
6. / 1.10.2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu .Číslo zmluvy: 415020655. Dodávateľ:Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s., B.Bystrica.
7/  2.10.2015 DOXX  stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina
8/  2.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2015-0208/. OPIS . Uzavretá medzi DataCentrum  elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Bratislava,
9/  3.12.2015 Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti medzi Obcou Kociha, Kociha č.27  a MUDr. Pavel Slanina MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o., Rimavská Sobota.
10/ 16.12.2015 D.E.A. s.r.o. , Hviezdoslavovaa 49/11, Lučenec, Dodatok č. 2 k Zmluve č. 452014 o poskytovaní audítorských služieb.

Zmluvy

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 13:00
Utorok: 07:30 - 13:00
Streda: 07:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 13:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa