Tlačivá

AKO   VYBAVIŤ

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

Obecný úrad v Kocihe vykonáva osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

v stránkové dni: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok.

Osvedčenie podpisu - správny poplatok                   2,00 eur

Osvedčenie fotokópie - jedna strana - správny poplatok 1,50 eur

___________________________________________________________

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

________________________________________________________________________________________________

Hlásenie trvalého a prechodného  pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri  obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2006.

Občan je povinný pri prihlásení sa na trvalý pobyt v obci predložiť:

1. Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru / v prípade jeho straty alebo odcudzenia/, ak ide o dieťa do 15 rokov veku , predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa / § 3 ods. 8 písm. a .

2. Platný cestovný doklad Slovenskej republiky  alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze  / § 3 ods. 8 písm. b/.

3. Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností. V každom prípade musí ísť o budovu alebo jej časť , ktorá je označená súpisným číslom a je určená na bývanie , ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu / § 3 ods. 8 písm. c/.

4. Písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme /§ 3 ods. 8 písm. d/.

Súhlas sa nevyžaduje, ak:

a/ Ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka.

b/ ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu

c/ ide o prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlstníka, spoluvlastníka alebo nájomcu

5.Vyplniť a podpísať prihlasovací lístok  na trvalý pobyt - § 4 ods. 6 písm. a/ a b/

Súčasne vyplní a podpíše aj odhlasovací lístok  z doterajšieho trvalého pobytu.

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého  pobytu viac ako 90 dní , ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní - § 8 ods. 1.

Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu, občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu  platný cestovný doklad Slovenskej republiky - § 8 ods. 3.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trva aj po skončení predpokladanej doby , občan je povinný hlásiť  prechodný pobyt znova - § 8 ods. 5.

__________________________________________________________________________________________________ 

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI / SHR /

__________________________________________________________________________________________________

Kontakt : Obecný úrad Kociha, Kociha č. 27, 980 52

Pri žiadosti o vydanie Osvedčenia SHR:

- platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/ doklad o vlastníctve resp. prenájme pôdy určenej na podnikanie  / pri podnikaní v rastlinnej výrobe / a pri podnikaní v živočíšnej výrobe aj doklad o vlastníctve či prenájme nehnuteľností, v ktorej bude občan podnikať

- vyplnené tlačivo žiadosti o registráciu SHR

- žiadateľ o vydanie osvedčenia  o SHR je povinný do 10 dní od podania žiadosti požiadať Krajský štatistický úrad o pridelenie IČO

Pri žiadosti o zrušenie registrácie SHR:

- platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/

- originál vydaného Osvedčenia SHR

- vyplnené tlačivo žiadosti o zrušenie registrácie

Poplatky: Pri žiadosti o vydanie Osvedčenia SHR:                                6,50 eur do pokladne obecného úradu

                 Za vykonanie zmeny priezviska alebo trvalého pobytu         1,50 eur do pokladne obecného úradu

Lehota na vybavenie je do 30 dní.                 

__________________________________________________________________________________________________

ŠTÁTNE RYBÁRSKE LÍSTKY

_____________________________________________________________________________________________________

Kontakt: Obecný úrad Kociha, Kociha č. 27, 980 52 

Čo potrebujeme:  - platný doklad totožnosti /občiansky preukaz, pas/

Poplatky: trojročný rybársky lístok         17,00 eur do pokladne obce

                  ročný rybársky lístok                  7,00 eur do pokladne obce

                  mesačný rybársky lístok           3,00 eur do pokladne obce

                  týždenný rybársky lístok            1,50 eur do pokladne obce

                  detské rybárske lístky                zdarma

Lehota na vybavenie : na počkanie

Súvisiace predpisy:

Zákon č. 246/2003 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2003 Z.z. o rybárstve

Zákon č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

_________________________________________________________________________________________________

Z E L E Ň

_________________________________________________________________________________________________

Obec Kociha  v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín. V prípade, že chce občan vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obec. Súhlas na výrub sa môže vydať len v odôvodnených prípadoch , po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka , ak žiadateľom nie je sám vlastník.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja , to je od 1. októbra do 31. marca.

Výrub stromov - postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín.

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy , ktorým môže byť obec / § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov - ďalej len zákon o ochrane prírordy a krajiny/ na území katastra, kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil OÚ ŽP / § 68 písm. h/ zákona o ochrane prírody a krajiny , podáva sa žiadaosť na tento úrad.

2.Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou /§82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny/.

3. Náležitosti , ktoré musí žiadosť obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Poplatky za výrub stromov: a/ fyzická osoba 6,50 eur

                                                        b/ právnická osoba 66 eur

5. Poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

6. Ak je povoľujúcim orgánom obec, poplatok sa uhrádza do pokladne obecného úradu, alebo na účet obce.

7. Žiadosť o vydanie súhlasu môže podať ktorákoľvek osoba.

8. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín /strom alebo ker/ rastúcich mimo lesa t.j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje  na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané / § 15 ods. 1, písm. e / zákona o ochrane prírody a krajiny / a na túto sa vyžaduje výnimka.

9. Kedy sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje , upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a/ za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2

b/ v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2

c/ na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách

d/ pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka , alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku

e/ ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

f/ ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny, v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom  pozemku , na ktorom sa drevina nachádza

g/ na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2

h/ na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom  a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín

i/ ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2

Ustanovenia pod písmenom a/ a  b/ sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území  s druhým alebo tretím  stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených pod písmenom d / drevinu vyrúbal , je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody obci najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Občan, ktorý plánuje uskutočniť výrub drevín , vyplní žiadosť o súhlas na výrub drevín. Žiadosť sa podáva  v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou / § 82 ods. 2 zákona č. 453/2002 o ochrane prírody a krajiny/.

Potrebné doklady k žiadosti o výrub:

- žiadosť /tlačivo na stránke obce/

- kópiu katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, súhlas vlastníka správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom. Podmienkou podania je uhradenie poplatku vo výške fyzická osoba 6,50 eur, 66,00 eur právnická osoba, v hotovosti na Obecný úrad v Kocihe . Orgán ochrany prírody / Obecný úrad Kociha/ uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste  a to na náklady žiadateľa , prípadne uhradiť finančnú náhradu  do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Vybavuje : Obecný úrad Kociha

Číslovanie stavieb upravuje § 2c zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Potrebné doklady:

 - vyplnená žiadosť o určenie , zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla /žiadosť na   stiahnutie nižšie/

koladačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou - na budovy postavené od 1.10.1976

- geometrický plán /zameranie stavby/ , ak došlo k zmene parcelného čísla

- rozhodnutie o odstránení stavby v prípade žiadosti o zrušenie súpisného čísla

- doklad o vlastníctve pozemku  - list vlastníctva

- ak žiadateľ nie je stavebníkom predloží doklad , ktorým preukáže vlastníctvo /kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, rozhodnutie o dedičstve, rozh. o reštitúcii, čestné vyhlásenie/

- zameranie adresného bodu

Poplatky: bez poplatku

Lehota na vybavenie : do 30 dní od podania žiadosti

Stavebné

Iné

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Používate internet: