__________________________________________________________

                                                                                              

VIEŠ AKO SEPAROVAŤ?

SKLO DO PRÍRODY NEPATRÍ!

SKLO sa dostáva do prírody prostredníctvom ľudskej činnosti a rozkladá sa približne 4000 rokov! Svojim pôsobením v prírode negatívne ovplyvňuje nielen súčasné, ale aj budúce generácie. Vyhodené sklenené obaly môžu spôsobiť poranenie obyvateľom aj zvieratám! Sklo patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál, a preto je dôležité ho separovať. Pokiaľ máte možnosť, separujte zvlášť biele a zvlášť farebné sklo. Z farebného skla je možné vyrobiť len nové farebné sklenené výrobky. Vyseparované sklenené obaly umiestňujte do nádob určených na zber sklad, ktoré sú umiestnené v obci v počte 3 ks.

ČO PATRÍ DO ZELENÝCH ZBERNÝCH NÁDOB ?
Sklenené obaly od nealkoholických a alkoholických nápojov, sirupov, ochucovadiel jedál, liekov, vitamínov a ich črepiny, tabuľové sklo, ktoré majú prevažne zelenú a hnedú farbu.Sklenené obaly musia byť čisté a zbavené iných materiálov ako súnapr. kovy a plasty.

ČO NEPATRÍ DO ZBERNÝCH NÁDOB NA SKLO ?

Znečistené sklenené obaly od chemikálií, farby, drôtené sklo, porcelán, plexisklo, žiarovky a žiarivky, autosklá, teplomer, TV obrazovky.

VYRÁBAJÚ SA Z NEHO NOVÉ VÝROBKY !

PAPIER

Papier sa v prírode rozkladá niekoľko mesiacov. Keď používaním neznehodnotíte papier, je možné ho recyklovať. Separáciou papiera znižujete objem komunálneho odpadu, šetríte energie , ktoré sú potrebné na výrobu nových výrobkov, chránite lesy a neznečisťujete prírodu. Vyhodením odpadového papiera  do komunálneho odpadu ročne zničíme 3500 - 4000 hektárov 100 - ročného lesa. 

Separovaný papier musí byť čistý! Nesmie obsahovať zvyšky potravín ani iné materiály, napr. spinky a plastové časti.

Papier znehodnotený farbou, olejom, potravinami, tapety, papier potiahnutý fóliou. Iné komodity ako sú sklo, plasty, elektronické zariadenia, žiarivky a pod.

V obci je zavedený zber papiera spôsobom tým, že obec rozhlasom oboznámi občanov o termíne odvozu poapiera a občanom je paier zvezený z domu.

Vyrábajú sa z neho nové výrobky !


PLASTY

PLASTY bez ktorých si nevieme výrobky ani predstaviť , sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov. Sú to výrobky , ktoré vo voľnej prírode nemajú svoje miesto, a preto je potrebné ich separovať  a následne ďalej spracovať. Recyklovaný PE - polyetylén je po spracovaní možné použiť na výrobu odpadových sáčkov a košov. Vyseparované PRT fľaše sa vyčistia a rozomelú na malé kúsky. Potom sa roztavia a výsledkom sú vlákna na výrobu tkanín, alebo sa používajú ako vypchávky do kresiel. NESPAĽUJTE PLASTY !

Spaľovaním vznikajú karciogénne látky dioxíny, ktoré napr. poškodzujú imunitný systém, vyvýjajúci sa plod v tele matky, majú rakovinotvorné účinky.

Vyseparované plasty umiestňujte do žltých zberných nádob alebo do žltých zberných vriec a zmenšujte ich objem stlačením, alebo zošliapnutím.

Čo patrí do žltých zberných nádob?

PET fľaše, plastové fľaše nápojové od mlieka, sirupov, octu, jedlého oleja, minerálok, plastové obaly z drogérie, kelímly z jogurtov a rastlinného masla. Plastové obaly musia byť čisté, zbavené iných obalov, napr. kovov.

Znečistené plastové obaly od chemických látok , motorových olejov, linoleum, guma, molitan, použité injekčné striekačky a iné výrobky nie sú určené do zberu medzi plasty.

V obci je zavedený zber a vývoz plastov v žltých vreciach  každý nepárny mesiac v roku.

KOVY

Kovy sa v prírode rozkladajú v závislosti od druhu 20-100 rokov! Vyhadzovaním kovov do prírody spôsobujeme znečistenie životného prostredia, vzniká nebezpečenstvo poranenia ľudí a zvierat. Kovy patria medzi veľmi dobre recyklovateľné komodity , preto je dôležité ich separovať. Vyseparované kovové časti po spotrebovaní potravín umiestňujte do červených zberných  nádob , príp. vriec.

Do červených zberných nádob patrí : kovové plechovky od alkoholických  a nealkoholických nápojov, konzervy z kompótov, mäsových alebo zeleninových výrobkov, alobal, kelímky z čajových sviečok, alobal z čokolád, kovové obaly na zatláčanie na zaváranie, vrchnáky z alkoholických a nealkoholických nápojov. Kovové obaly musia byť čisté, zbavené iných častí napr. kovov.

Do červených zberných nádob  nepatria: znečistené kovové obaly od chemických látok, farieb, olejov, potravín. Iné komodity napr. : papier, plasty, sklo. 

V obci sú umiestnené 2 ks červených nádob na zber kovov, vyvážané sú spolu v termíne s plastami.

Biologický odpad - kuchynský

Biologický odpad - bioodpad predstavuje 40-45 % komunálneho odpadu! Separovaním biologicky rozložiteľného odpadu  značne znížime objem komunálneho odpadu, čo sa odzrkadlí v predĺžení životnosti skládok komunálneho odpadu. Jednoduchý spôsob ako sa zbaviť vyseparovaného biologického odpadu  kuchynského je kompostovanie . Kompostovanie je riadený proces, kde je potrebné dodržať určité kroky , aby proces správne prebiehal. Pre vyseparovaný biologický odpad je potrebné používať  predpísané zberné nádoby. 

Do zberných nádob  umiestňujeme - zvyšky z čistenia ovocia / šupy z jabĺk, hrušiek, banánov,  zeleniny zemiakové, uhorkové, cesnakové, cibuľové, mrkvy, čajové a kávové výluhy.

Do zberných nádob neumiestňujeme - obaly znečistené chemikáliami, , väčšie množstvo mäsa, salám, kovy, plasty a iné komodity ktoré sa separujú osobitne.

Biologický odpad - záhradný

Biioodpad záhradný patrí medzi odpad, ktorý je možné kompostovaním premeniť na užitočnú hmotu - kompost. Je zložený prevažne z konárov, seno, slama, kúsky dreva, piliny, tráva, kvety, ovocie. Separovaním a kompostovaním bioodpadu záhradného znižujeme objem komunálneho odpadu. chránime prírodu, zdravie ľudí a vrátime pôde živiny. Pre vyseparovaný bioodpad záhradný používajte predpísané nádoby.

Kompostovať sa môže - konáre z okrasných a ovocných stromov, kríkov, pokosená tráva zo záhrad parkov, lístie zo stromov, suché výrastky po pestovaní úrody, kvety, podstielky z chovu zvierat, slama, seno, piliny z reziva dreva.

Do bioodpadu neumiestňujeme bioodpad znečistený chemikáliami, farb ami, sklo, lieky, staré oleje, ktoré sa separujú osobitne.

Šatstvo

Šatstvo je súčasť nášho života a počas neho sa stáva odpadom. Nikdy ho nevyhadzujme do prírody.

V našej obci dávame druhú šancu nepotrebnému šastvu . Je možné nmepotrebné šatstvo priniesť na obecný úrad a odtiaľ sa odváža na ďalšie použitie charitatívnou organizáciou.

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Žiarivky patria medzi nebezpečný odpad, ktorý obsahuje ortuť.

Nikdy ich nerozbíjajte, ani nerozoberajte! Nedovoľte deťom hrať sa s takýmito výrobkami, neumiestňujte ich do komunálneho odpadu.

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

Chladničky, mrazničky, klimatizačné jednotky, ktoré pre funkciu chladenia používajú tlakovú náplň freón.

Vyradené chladničky, mrazničky nevyhadzujte do prírody.

Tieto výrobky nerozoberajte, neumiestňujte do komunálneho odpadu, nevyhadzujte do prírody.

Batérie a akumulátory

Patria medzi nebezpečný odpad, preto ich nevyhadzujte do prírody, nerozoberajte ich. Obsahujú ťažké kovy.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

Sú to nebezpečné výrobky a v prírode nemajú čo robiť. Je dôležité ich separovať a následne ďalej ekologicky zneškodňovať. 

Nevyhadzujte ich do prírody, nevhadzujte do komunálneho odpadu, nerozoberajte ich.

V obci máme zabezpečený zber a vývoz týchto nebezpečných odpadov .

Objemový odpad

Nazývame aj veľkoobjemový, tvoria ho veci, ktoré majú veľké rozumery a sú ťažšie. Sú to napríklad: skrine, radiátory, postele, okná, dvere. Je potrebné ich separovať a nevyhadzovať do prírody. Niektoré veci sú však použitelné, preto je potrebné ponúknuť ich ľuďom na ďalšie použitie, pokiaľ nie, je nutné ich separovať.

V obci je možné takýto odpad uskladniť vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré sa nachádzajú v cintoríne.

Drobný stavebný odpad

nepatrí do prírody a komunálneho odpadu.

Tvoria ho napr.: rozbité tehly, strešná krytina, malta, betón, obkladačky, dlažba, ale aj nepoužité tehly, piesok, cement.  Občan ktorý niečo stavia, produkuje stavebný odpad. Drobný stavebný odpad sa po spracovaní na drť môže použiť na výstavbu, opravu ciest, apod.

Nevhadzujte ho do prírody, neznečisťujte chemikáliami a farbami. 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 15:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa